Textológia – Filológia – Értelmezés. A 18–19. századi magyar irodalom
tudományos konferencia

(Miskolc, 2013. május 29–31.)

Az MTA–DE Textológiai Kutatócsoportja, amely a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem és az ELTE klasszikus magyar irodalommal foglalkozó szakembereire épül, valamint a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája tudományos konferenciát szervez.

A konferencia célkitűzése:
A tervezett konferencia a 18–19. század magyar (illetve magyarországi, azaz nem feltétlenül magyar nyelvű) szövegkomplexumát tekinti alapnak. A célunk az, hogy a gyakorlati, szövegkiadások létrehozását célzó textológiai munkák során felmerült kérdések elméletileg reflektált módon váljanak az előadások tárgyává, s ilyenformán legyenek képesek esettanulmányokat felsorakoztatni a textológia hermeneutikai dimenzióinak szemléltetésére.

A konferencia az alábbi témákat öleli fel:
Az előadások a nyomtatás műfajiságra való hatásával, műfaji határvonalak elmozdulásával, írásmédiumonként különböző formában létező műfajokkal, az elektronikus szövegkiadás szövegműfajiságra való hatásával valamint a szövegvarianciával foglalkoznak.
Másrészt az előadások kéziratos, nyomtatott és hálózati szövegek hatástörténetének (vagy várható hatásmechanizmusainak) különbségeit elemzik, rámutatnak a különböző írásmédiumok eltérő kulturális beágyazottságára, olvasási gyakorlatára, népszerűségük különböző megjelenési módjára és mértékére.
Olyan előadások is hallhatóak lesznek, amelyek az írói életművek határait a kéziratos kontextus feltérképezésével rajzolják át, új írói életműkiadások kánonra és írói teljesítményekre való hatásával foglalkoznak, nem szerzői kiadások kánonképző szerepét vizsgálják, rámutatnak az írói hagyatékok történetírásra való befolyására.
A textológiai tevékenység során változó szerzőfogalom problémájával foglalkozó előadások is várhatóak, amelyek a szövegvariancia problémáját vizsgálják.

Előadók:
A szervezőbizottság az alábbi előadókat kérte fel előadás tartására: Balogh Piroska, Bátori Anna, Biró Annamária, Bodrogi Ferenc Máté, Borbély Szilárd, Czifra Mariann, Csonki Árpád, Doncsecz Etelka, Granasztói Olga, Gyapay László, Hajdu Péter, Hász-Fehér Katalin, Hermann Zoltán, Kovács József, Labádi Gergely, Orbán László, Orosz Beáta, Porkoláb Tibor, S. Varga Pál, Seidler Andrea, Steinmacher Kornélia, Szabó Ágnes, Torma Kata, Vaderna Gábor, Völgyesi Orsolya.

 

 

Kazinczy Ferenc és kora jubileumi tudományos konferencia

(Debrecen, 2009. október 15-17.)

A konferencia célkitűzése:

A   Kazinczy   Ferenc   születésének   250.   évfordulója   alkalmából   rendezendő tudományos  konferencia az életmű  sajátos sokszínűségét kívánja középpontba helyezni. Kazinczy mintegy  fél évszázadon keresztül volt a magyar kultúra egyik meghatározó személyisége, munkássága  számos  területet  fog  át,  így  kiválóan  alkalmas  a  kultúra  sokrétűségének  felmutatására.  A  konferencia  alapvetően  interdiszciplináris  közelítésű,  kimondott  célja  a  kort  és  az  életművet  vizsgáló diszciplinák közötti párbeszéd elmélyítése, az együttgondolkodás előmozdítása.

A konferencia kiemelt területei: 

– nyelvi standardizálás és modernizáció, nyelv- és  stílusújítás 

– képzőművészeti érdeklődés, könyv- és műgyűjtés, kultúra és életmód 

– nyilvánosságteremtés, oktatásügy, politikum, nemzet és identitás

 

Programfüzet

Tanulmánykötet