A digitalizálási munkálatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár közreműködésével valósultak meg.
Projektvezetők: Koltay Klára és Köpösdi Zsuzsa

 

Korabeli magyar almanach-tár

Kazinczy Ferenc művei – Első kiadások

A’ hajdan Garázda-, ma már Széki gróf Teleki-ház elágazása, Kassán, Ellinger István’ Cs. K. priv. Könyvnyomtató-Intézetéből, 1831.

A’ nagyság’ és szépség’ diadalma, Sárospatakon, Cs. K. Obristlieutenant Szentes József’ privil. Kir. Könyvnyomtató’ Műhelyében, Martziusban, 1810.

A Sátor-alja-ujhelyi… ecclésiának öröminnepe, midőn… Major József… 1816. ápr. 7…. prédikátor hivatalába belépett…, S. Patakon, Nyomtattatott Nádaskay András által, 1816.

A’ Szent Hajdan’ Gyöngyei. Felső-Eőri Pyrker János László Patriárcha Egri Érsek után Kazinczy Ferencz. Budán a’ Pesti Magy. Kir. Egyetem’ Műhelyében, MDCCCXXX.

A’ Vak Lantos. Regéje a’ hajdani kornak. Veit Wéber után. = Sztella. Dráma, öt felvonásbann. Azoknak, a’ kik szeretnek. Göthe után Kazincy Ferenc, tagja a’ Sopronyi. Magy. Társ. Hozzá vagyon adva: A’ Vak Lantos. Rege, a’ Hajdani Korból. Pozsonyban, Wéber Simon Péternél, 1794.

Az amerikai Podotz’ és Kazimir’ keresztyén vallásra-való meg-térése. Németből magyarra fordittatott Kazinczi Kazinczy Ferencz által. Kassán, Landerer Mihály’ betűivel, 1776.

Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei. Költött történet. Kassán, Ellinger János Jósef Ts. privil. Könyv-nyomtatónál. 1789.

Báróczynak Minden Munkáji. Újrakiadta Kazinczy Ferenc. Nyolczadik Kötet, Pesten, Trattner János Tamásnál, 1814.

Fegyverneki ’s Felső-Penczi Vida László Úrhoz, sok Vármegyéknek Első-Rendű Táblabirájokhoz, Pesten, Trattner János Tamás betűivel, 1816.

Geszner’ Idylliumi Forditotta Kazinczy Ferentz. Kassán, Füskúti Landerer Mihály’ költségével és betüivel, 1788.

Hamlet. Szomorú Játék. V. Fel-vonásban. Shakespeare munkája. úgy a’ mint az, a’ mi Játszó-Színeinkre léphet. = Kazinczy Ferentz’ Kül-földi Jásztó-Színje. Első kötet. Hamlet – Stella – Missz Szara Szampszon, Kassán, Ellinger János’ Kir. priv. Könyv-nyomtatónál. 1790.

Hat sonett Kazinczytól és Szemerétől, Pesten, Trattner Mátyás betűivel, 1811.

Három értekezés Hunyadi Székely János magyarországi kormányzó, erdélyi s havasalföldi vajda, tóthországi, temesi s szörényi bán, beszterczei örökös gróf, és nándorfejérvári kapitány törvényes ágyból lett születésének bebizonyitására, Pozsony, 1825.

Heliconi Virágok, Pozsonyban és Komáromban, Wéber Simon Péter kőltségével, és betűivel, 1791.

Herczeg Rochefoucauldnak maximái és morális reflexiói, három nyelven. Németre fordította Schultz, Magyarra Kazinczy Ferentz, Bétsben és Triestben, Geisztinger Könyvárosnál, 1810.

Herdernek Paramythionjai. Általtette Kazinczy Ferenc = Herdernek és Lesszingnek mesélései, Széphalom, Széphalmy Vincénél, Bécs, Hummel ny., 1793.

Hivatalba vezető beszéd, mellyet a’ Kassi Tudománybeli Megye’ nemzeti oskoláinak leg-első királyi visitatoraihoz tartott Kazinczy Ferentz … mint a’ megnevezett oskoláknak királyi districtualis inspectora Kassán, Decemb. 20-dik 1789 (A gyűjtelék első darabja.)

Kazinczy Ferencz’ Munkáji: Szép Literatúra (I-IX. kötet)

Kazinczynak fordított egyveleg írásai, Széphalom, 1808.

Kazinczy’ útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra, Pesten, 1831.

Lanaszsza. Szomorú Játék négy fel-vonásokban. Németből Kazintzy Ferentz. A’ negyedik kötetnek első darabja = A’ Magyar Játék-Szín. Első Esztendő, Negyedik, és utolsó kötet. Pesten, Nyomt. Trattner Mátyás’ Betűivel., 1793.

Magyar ország geographica, az az Földi állapotjának le-rajzolása, mellyet, egynehány fő-geographusok munkájából ki-szedegetett … Kazintzy Ferentz Kassán, Landerer Mihály betűivel, 1775.

Méltóságos báró Wesselényi Miklós úrhoz, Miklósnak fijához, midőn tizenharmadik esztendejébe belépvén… mint kapitány-segédtisztje az atyjának, szolgálni kezdett…, Budán, Nyomtattatott a’ Kir. Magyar Univer. betűivel, 1809.

Nicolaus Zrínyi in Szigeth, Wien, 1825.

Özvegy Kazinczy Józsefné’ született Bossányi Susána’ emlékezete, S. Patakon, 1813.

Rede bei der Einsetzung der Königl. Nationalschulen Visitatoren des Kaschauer Litterarbezirkes in Ihr Amt, gehalten durch FRANZ von KAZINCZ, Beisitzer der Gerichtstafeln von den Comitaten Abaujwár und Schárosch, als Königl. Nationalschulen Inspector desselben Litterarbezirkes den 20-ten Dezember 1789. (A gyűjtelék harmadik darabja.)

Szent Történetek az Ó és Új Testamentom’ könyvei szerint, S. Patakon, Nyomtattatott Nádaskay András által, 1831.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ az az a’ Szinopei Diogenesz’ Dialogusai, Consil. Wieland írásiból, Pesten, Nyomt. Trattner Mátyásnál, 1793.

Sztella. Dráma, öt felvonásban. Azoknak, a’ kik szeretnek. = Sztella. Dráma, öt felvonásbann. Azoknak, a’ kik szeretnek. Göthe után Kazincy Ferenc, tagja a’ Sopronyi. Magy. Társ. Hozzá vagyon adva: A’ Vak Lantos. Rege, a’ Hajdani Korból. Pozsonyban, Wéber Simon Péternél, 1794.

Tövisek és virágok, Széphalom, 1811.

Újhelyi Dayka Gábor’ Versei. Öszveszedte ’s kiadta barátja Kazinczy Ferenz, Pesten, Trattner Mátyásnál, 1813.

Vitkovics Mihály barátomhoz, Széphalom, 1811.

 

Kazinczy Ferenc levelezése

I–XXI. Közzéteszi Váczy János. Budapest, 1890–1911.
XXII. (I. pótkötet) Budapest, 1927.
XXIII. (II. pótkötet) Budapest, 1960.

I. kötet  VII. kötet  XIII. kötet  XIX. kötet 
II. kötet VIII. kötet XIV. kötet XX. kötet 
III. kötet IX. kötet XV. kötet XXI. kötet
IV. kötet X. kötet  XVI. kötet  XXII. kötet 
V. kötet XI. kötet  XVII. kötet  XXIII. kötet
VI. kötet XII. kötet   XVIII. kötet   

 

Kazinczy-kiadások

Gróf Dessewffy József levelezése Kazinczy Ferenczczel 1793-1831, Pest, Heckenast Gusztávnál, 1860. (első kötet)

Gróf Dessewffy József levelezése Kazinczy Ferenczczel 1793-1831, Pest, Heckenast Gusztávnál, 1861. (második kötet)

Gróf Dessewffy József levelezése Kazinczy Ferenczczel 1793-1831, Pest, Heckenast Gusztávnál, 1864. (harmadik kötet)

Guzmics Izidór éa Kazinczy Ferencz közti levelezés 1822-től 1831-ig, Esztergomban, Nyomtatott Horák Egyednél, 1860.

Kazinczy Ferencz , Berzsenyi Dániel levelezése, Pest, Heckenast Gusztáv tulajdona, 1860.

Kazinczy Ferenc levelei Sipos Pálhoz, Lipcsén, Kiadja Grunow F. W., 1846.

Kazinczy Ferenc’ levelei Szentgyörgyi Józsefhez, ifj. Szilágyi Sámuelhez, Csokonaihoz és Ercseihez, Pest, Kilián György egyetemi könyvárus tulajdona, 1857.

Kazinczy Ferenc levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével, Pest, Emich Gusztáv tulajdona, 1860.

Külföldi játékszín, Több tudósokkal kiadja Bajza, Pesten, Beimel Jósef Pesti és Esztergami Könyvnyomtató betűjivel, 1830.

 

Kazinczy Ferencről szóló szakirodalom

IMG_0516 Váczy János: Kazinczy Ferenc és kora (I-II. kötet)
IMG_0508 Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről
szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika

 

Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei

A kritikai kiadás köteteinek szkennelt változatát a MTA BTK Irodalomtudományi Intézete bocsátotta rendelkezésünkre.

Költemények I., kiad. Szilágyi Ferenc, Bp. 1975.

Költemények II., kiad. Szilágyi Ferenc, Bp. 1988.

Költemények III., kiad. Szilágyi Ferenc, Bp. 1992.

Költemények IV., kiad. Szilágyi Ferenc, Bp. 1994.

Költemények V., kiad. Szilágyi Ferenc, Bp. 2002.

Színművek I., kiad. Pukánszkyné Kádár Jolán, Bp. 1978.

Színművek II., kiad. Pukánszkyné Kádár Jolán, Bp. 1978.

Szépprózai művek, kiad. Debreczeni Attila, Bp. 1990.

Levelezés, kiad. Debreczeni Attila, Bp. 1999.

Tanulmányok, kiad. Borbély Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta, Bp. 2002.

Feljegyzések, Borbély Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta, Szép Beáta, Bp. 2002.

Pótkötet – Debreczeni Attila: Csokonai költői életművének kronológiai rendje, Bp. 2012.

 

Folyóiratok

Magyar Museum (1788–1793)
Orpheus (1790–1792)
Mindenes gyűjtemény (1789–1792)
Felső Magyar Országi Minerva (1825–1836)
Regélő (1833–1841)

Folyóiratok kritikai kiadásai

Magyar Museum I-II
Orpheus
Uránia

Repertórium

Régi magyar hírlapok adatbázisa

Elektronikus kiadás

(Hungarus Digitalis, Bécsi Egyetem)

Der Freund der Tugend
Der vernünftige Zeitvertreiber
Neues ungrisches Magazin
Preßburgisches Wochenblatt
Privilegirte Anzeigen
Ungrisches Magazin
Zeitschrift von und für Ungern

Magyar nyelvű hírlapok

pesti Magyar Merkurius (1788–1789)
Hadi és más nevezetes történetek (1789–1791)
bécsi Magyar Hírmondó (1792–1803)

Melléklapok

bécsi Magyar Múzsa (1787–1788)
pozsonyi Magyar Múzsa (1787–1788)

 
Másutt elérhető periodikák

bécsi Magyar merkurius (1795-1798) (BCU, Kolozsvár)
Erdélyi Muzéum (1814-1818) (BCU, Kolozsvár)
Magyar Kurir (1790-1821) (BCU, Kolozsvár)
Uránia (1794–1795) (EPA, OSzK)
Ujj bétsi Magyar Musa (1793) (EPA, OSzK)